EN RO
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Mod citire#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Icoana va deveni în curând foarte populară, iar faima ei va creşte în mod deosebit datorită vindecărilor săvârşite prin mijlocirea Maicii Domnului, presa de epocă înregistrând în detalii numele persoanelor vindecate, locul de trai şi suferinţele lor. Arhimandritul Serafim, stareţ al mănăstirii în perioada 1805-1827, menţiona despre cinstirea deosebită a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Hârbovăţ, poporul ortodox căutând dintotdeauna în faţa acestei icoane a Împărătesei Lumii ajutor şi apărare. Credincioşii au numit-o Icoană Făcătoare de Minuni, înainte ca Sfântul Sinod să emită Ucazul cu nr. 526 din 26 ianuarie 1859, semnat de împăratul Alexandru al II-lea, prin care acestui chip al Preacuratei i se atribuia titlul de Icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Hârbovăţ. Recunoscându-i calităţile miraculoase, Sfântul Sinod va institui, totodată, procesiuni religioase cu aducerea anuală a icoanei la Chişinău la 1 octombrie şi întoarcerea ei ulterioară la mănăstire la 23 aprilie.

Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăţ este unul dintre cele mai timpurii şi mai populare tipuri mariale – cel al Hodighitriei. În acest model iconografic, Născătoarea de Dumnezeu şi Pruncul sunt reprezentaţi în poziţie frontală, privind spre cel ce se roagă. Fecioara îşi ţine Pruncul pe mâna stângă, cu dreapta arătând spre El. Pruncul binecuvântează cu mâna dreaptă, în mâna stângă ţinând sulul sacru – simbolul Evangheliei. Din punctul de vedere al reprezentărilor, trebuie să menţionăm că, în mare parte, icoanele Maicii Domnului de la Hârbovăţ denotă o atitudine mai deosebită între personaje decât în cazul unei Hodighitrii tradiţionale, remarcându-se o afecţiune specială, accentuată de poziţia chipurilor unul faţă de altul, de aplecarea mai pronunţată a capetelor, de expresia blândă pe faţa Pruncului. Putem spune că, în iconografia Maicii Domnului de la Hârbovăţ, sunt îmbinate armonios trăsăturile a două modele mariologice distincte: Maica Domnului Hodighitria, sau Îndrumătoarea, şi Maica Domnului Eleusa, sau Mila Afectuoasă.

Copii fidele ale icoanei se mai păstrează în Catedrala Mitropolitană din Chişinău, în catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron din Chişinău, în biserica de vară a mănăstirii Noul Neamţ din satul Chiţcani (Căuşeni), în biserica Acoperământul Maicii Domnului din satul Sîrcova (Rezina), în catedrala Schimbarea la faţă din Bolgrad, în mănăstirea Schimbarea la faţă din localitatea Tatarbunar, în biserica Sfânta Parascheva din satul Furatovca, regiunea Odesa, în mănăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din oraşul Odesa, în mănăstirea Înălţarea Domnului din oraşul Teplodar (Ucraina), în mănăstirea Sfânta Treime din s. Mramor, de lângă Topolovgrad (Bulgaria), în catedrala Sfântul Cneaz Alexandru Nevski din Ungheni ş.a.

Click aici pentru Turul Virtual al Muzeului

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Publicaţii Revista „Tyragetia"   vol. IX [XXIV], nr. 2

Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-dobrogene
ISSN 1857-0240
E-ISSN 2537-6330

Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-dobrogene

Tyragetia, serie nouă, vol. IX [XXIV], nr. 2, Istorie. Muzeologie Chișinău, 2015

Об издательской деятельности митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони (1808-1812, 1813-1821) и наличии старых румынских изданий в собраниях Северной Добруджи

Резюме

Одним из факторов, способствовавших поддержке румын и румынской культуры в Бессарабии, являлась церковь, и митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (р. 1746 <1750?> ум. 1821, Кишинѐв) глубоко осознавал это, приобщая территорию между Прутом и Днестром к сознанию и духовности румынского пространства до и особенно после 1812 года.

В 1808-1812 гг., после назначения его членом Святейшего Синода и экзархом Молдавии и Валахии (27 марта 1808 г.), в условиях установления режима российской военной оккупации в румынских княжествах великий иерарх инициировал культурную программу распространения румынских книг, издаваемых в молдавских книгопечатных центрах (Яссы, Нямц). Он успешно руководил Митрополией Молдовы до подписания Бухарестского мирного договора 16 мая 1812 года.

В качестве покровителя, издателя, составителя предисловий и переводчика Гавриил Бэнулеску-Бодони выпустил в этот период несколько румынских книг. Экземпляры некоторых изданий мы обнаружили в светских и монастырских коллекциях Северной Добруджи, а именно: Cărticică pentru datoria și stăpânirea blagocinilor (Книжица о долге и власти благочинных) (Яссы, 1808 г.) и Carte de rugăciuni pentru cerere de biruință (Сборник молитв о даровании победы) (Яссы, 1809), хранящиеся в Институте эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона (Тулча), а также Кириакодромион (Нямц, 1811 г.) и Жития святых (Нямц, 1807-1815 гг.), хранящиеся в монастырях Челик-Дере и Кокош, основанных в первые десятилетия XIX века. Эти издания наверняка были распространены и в Бессарабии, но большинство из них были уничтожены в период русского правления.

Но наиболее важную культурно-историческую деятельность митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони осуществлял в первые годы после присоединения Бессарабии к Российской империи в 1812 году, после создания новой епархии Кишиневской и Хотинской, главой которой он был назначен 21 августа 1813 года и оставался до конца своей жизни. 31 мая 1814 года в Кишиневе была открыта Епархиальная типография для печатания религиозных книг на румынском языке, которые должны были переводиться со старославянского языка. Под его руководством, иногда обманывая бдительность Святейшего Синода, здесь были напечатаны несколько работ, в том числе Liturghierul (Служебник) 1815 года, экземпляр которого хранится в монастыре Челик-Дере уезда Тулча.

По обе стороны Прута также имели хождение издания Нового Завета (1817, 1819 гг.) и Библии (1819 г.), отпечатанные Российским Библейским обществом в Санкт-Петербурге и предназначенные для румын Бессарабии; их издателем и корректором тоже был Гавриил. В собрании тулчинского музея хранится по одному экземпляру Библии и Нового Завета 1819 года издания, а в Челик-Дере три экземпляра Нового Завета 1817 года издания.

По нашему мнению, распространение на территории Северной Добруджи книг, изданных под покровительством Гавриила Бэнулеску-Бодони, объясняется, в основном, двумя аспектами: личностью митрополита, который боролся за сохранение румынизма в Бессарабии с помощью языка, культуры и церкви, и тем, что из Молдавии сюда поступало больше книг, чем из других румынских провинций.

Список иллюстраций:
1. Книжица о долге и власти благочинных, Яссы, 1808 г. Титульный лист (Институт эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона, Тулча).
2-3. Сборник молитв о даровании победы, Яссы, 1809 г. Лицевая и оборотная стороны титульного листа
(Институт эко-музейных исследований им. Гаврилэ Симиона, Тулча).
4. Кириакодромион, Нямц, 1811 г. Титульный лист (Монастырь Кокош, Тулча).
5. Жития святых на месяц октябрь, Нямц, 1809 г. Титульный лист (Монастырь Челик-Дере, Тулча).
6-7. Служебник, Кишинев, 1815 г. Лицевая и оборотная стороны титульного листа (Монастырь Челик-Дере,
Тулча). 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

  
  
Veniţi la muzeu! Redescoperiţi istoria!
Vizitează muzeul
Vizitează muzeul
Program de vară– zilnic,
orele 10-18.

Program de iarnă – zilnic,
orele 10-17.
Vineri închis.
Taxe de intrare:  Adulţi – 10 lei, pensionari, adulţi cu dizabilităţi medii / invaliditate de gradul III, studenţi - 5 lei, elevi - 2 lei. Acces gratuit (...)

WiFi Internet prin Wi-Fi gratuit: Pentru vizitatori în curtea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei funcţionează o reţea de internet prin Wi-Fi.
Adresează-ne o întrebare acum!

#Exponatul Lunii

Se zice că icoanele, prin harul dumnezeiesc pe care îl au, îşi aleg singure locul de unde să-şi poată manifesta puterile de binecuvântare şi mângâiere. Aşa s-a întâmplat ca o icoană a Maicii Domnului să poposească pe meleagurile noastre pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea, timp în care aceste teritorii erau implicate în campaniile militare din cadrul războiului ruso-turc din anii 1787-1791. Împrejurările apariţiei acestei icoane în Basarabia sunt confirmate de mai multe referinţe de epocă, din care rezultă că ofiţerul rus N.A. Albaduev aduce cu sine icoana în perioada operaţiilor militare amintite mai sus, iar după moartea lui, rudele – soţia colonelului sau mama lui – dăruiesc această icoană mănăstirii unde ofiţerul, venind în postul Crăciunului, pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine, moare subit. Icoana Maicii Domnului a fost aşezată iniţial în biserica veche din lemn, unde se afla cavoul ofiţerului, mai târziu fiind depusă în noua biserică, zidită şi sfinţită în anul 1816, cu hramul Adormirea Maicii Domnului..

Citeşte mai multe >>

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2020 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: office@nationalmuseum.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC

menu