EN
RO
Mod citire

 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
 

Evenimente

24 Aprilie 2013


Miercuri, 24 aprilie 2013, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a avut loc o manifestare de cinstire a Tricolorului, în cadrul căreia a fost lansat volumul „Tradiţii Militare (Trecut, prezent şi viitor)" de Simion Carp, Ghenadie Chiriţa, Terentie Carp şi Ecaterina Gîrbu. Cartea a apărut recent la Editura Bons Offices, în colecţia Bibliotecii „Tyragetia" XXII.

Evenimentul a fost organizat de Academia „Ştefan cel Mare" a MAI în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, la el participând deputaţi, cercetători, cadre didactice, oameni de cultură, cadre din organele afacerilor interne, studenţi ai Academiei de Poliţie.

Manifestarea a cuprins un flash-mob dedicat celor care au apărat cu onoare tricolorul în timpul conflictului armat de la Nistru din anul 1992; proiecţii video cu tematică patriotică, lansarea cărţii „Tradiţii Militare (Trecut, prezent şi viitor)".
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

4 Aprilie 2013

Joi, 4 aprilie 2013, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei a avut loc lansarea volumului Disidența democrată. Națiune și democrație în Republica Moldova semnat de politologul suedez Andreas Johansson. În cadrul manifestării, organizată de Editura ARC, la care a apărut volumul, au participat expunându-şi opiniile asupra conţinutului şi concepţiilor autorului, într-o problemă atât de delicată pentru istoria noastră naţională, mai multe nume notorii ale ştiinţei istorice din Republica Moldova, printre care dr. Sergiu Musteaţă (UPS "I. Creangă"), dr. Igor Caşu (Universitatea de Stat din Moldova), dr. Ion Negru (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM), dar şi sociologul şi politologul Arcadie Barbăroşie (Institutul de Politici Publice).  
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Martie 2013


La 1 martie 2013 în Sala de şedinţe a muzeului, dr. Björn Stenvers (Olanda), specialist în marketing muzeal, a prezentat Lecţia „Marketingul în muzeele Olandei". Dr. B. Stenvers a trasat drumul parcurs de muzeele Olandei în procesul de implementare a marketingului în politicile muzeale, a evidenţiat problemele şi rezultatele, menţionând în mod deosebit necesitatea colaborării muzeelor pentru supravieţuire în condiţiile crizei economice actuale. B. Stenvers a subliniat faptul că activitatea oricărei instituţii muzeale trebuie să se bazeze pe anumite instrumente ale marketingului, cum ar fi baza tehnico-materială a instituţiei, expoziţia muzeală ca produs cultural, magazinul muzeal, rezultatul unor anumite investigaţii ca produs ştiinţific etc.

La manifestare au participat muzeografii muzeelor naţionale.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

14 Februarie 2013

Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a organizat la 14 februarie 2013, Conferinţa ştiinţifică "ŞCOALA BASARABEANĂ". Manifestarea se înscrie în seria de acţiuni comemorative prilejuite de aniversarea celor 200 de ani de la deschiderea Seminarului Teologic din Chişinău (31 ianuarie 1813), prima instituţie de studii teologice din spaţiul dintre Prut şi Nistru. Programul manifestării s-a realizat din perspectiva unui concept mult mai larg, care a cuprins întregul sistem de învăţământ din Basarabia în perioada ţaristă, atât bisericesc, cât şi laic. Conferinţa a avut drept obiectiv reactualizarea programului cultural al Şcolii Basarabene enunţat de Alexandru Hâjdău în calitate de efor al şcolilor din ţinutul Hotin (la 25 iulie 1837), în renumitul discurs „Pomenire de vechea slavă a Moldovei" în care exprima ca nimeni altul mesajul unei înalte conştiinţe de sine a românilor basarabeni „prin descoperirea secretului de a învăţa de la stăpânii vremelnici ai pământului lor, dar nu şi ai spiritului/ sufletului lor". Pentru că hotarele politice vremelnice ale epocii ţariste n-au putut fi transformate niciodată în bariere spirituale dintre românii basarabeni aflaţi sub stăpânirea ţaristă (1812-1918) şi restul lumii româneşti.

Programul manifestării s-a realizat cu participarea istoricilor din mediile academice, a muzeografilor, a cadrelor didactice de la facultăţile de profil din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova. Au fost susţinute rapoarte şi comunicări care au luat în dezbatere un spectru larg, variat de probleme ce ţin de istoria şcolii basarabene în secolul al XIX-lea „sub ruşi": Înfiinţarea Seminarului Teologic din Chişinău (pr. prof. dr. Eugen Onicov); Perioadele de activitate ale Seminarului Teologic. 1813-1913 (pr. dr. Veaceslav Ciorba); Seminarul Teologic „Sfinţii Trei Ierarhi" (prot. pr. Victor Ceresău); Personalităţi care au activat în cadrul Seminarului Teologic din Chişinău (Onică Roman, Valentin Ceban, Tudor Gavriliţă); Grigore Constantinescu, profesor de limba română la Seminarul Teologic din Chişinău (dr. Dinu Poştarencu); Din istoricul bibliotecii Seminarului Teologic din Chişinău (1813-1913), conf. dr. Maria Danilov; Învăţământul din şcolile mănăstireşti din Basarabia de la sf. sec. al XIX-lea - înc. sec. al XX-lea (dr. Silvia Scutaru); Contribuţii la învăţământul laic din Basarabia (sfârşitul anilor '50 ai secolului al XIX-lea), drd. Alexandru Argint; Învăţământul în Basarabia între anii 1856-1878 (Maria Tetiuhina); Evoluţia sistemului şcolar în colonia bulgară Taraclia, judeţul Akkerman (1839-1918), drd. Ivan Duminică (Universitatea "Sf.Chiril şi Metodiu", Veliko-Târnovo, Bulgaria) etc.

Participanţii în cadrul Conferinţei ştiinţifice ŞCOALA BASARABEANĂ (către 200 de ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic din Chişinău) au fost invitaţi - de către directorul general al MNAIM, dr. hab Eugen Sava - să prezinte materialele rapoartelor susţinute pentru publicare în revista Tyragetia, vol. XXII, 2013.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

7 Februarie 2013


La 7 februarie 2013 în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a fost lansat volumul Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Materialele conferinţei internaţionale, Chişinău, 26-28 aprilie 2012, apărut în Seria Istorii şi Documente Necunoscute, Culegere de Studii, C 3, Chişinău, Editura Pontos, tiraj 200 de exemplare, coordonatorul ediţiei Sergiu Musteaţă. Este o carte de 352 pagini, format mare, la care au contribuit cercetători din Republica Moldova, România, Ucraina, Grecia, Rusia,

Mesajul acestui volum, care este primul apărut în 2012, în legătură cu manifestările prilejuite de comemorarea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, este unul clar, care pune în lumina adevărului istoric, consecinţele anului 1812, adică impactul politicilor expansioniste ale Imperiului Rus asupra Principatelor Române, în general, şi asupra Basarabiei, în special.

Întrucât anul 1812 e situat în centrul întregii problematici a istoriei controversate a Basarabiei, mai exact a istoriei politice a acestei provincii româneşti (fără de care celelalte date istorice asupra Basarabiei capătă cu totul alte valenţe), cei care au luat cuvântul conf. dr. Vlad Mischevca (IISD), conf. dr. Sergiu Musteaţă (UPS „Ion Creangă"), conf. dr. Maria Danilov (MNAIM), conf. dr. Valentin Arapu (USM), au făcut referinţă anume la importanţa contribuţiilor ştiinţifice adunate în volum raportate la anul 1812.

Este un volum util pentru toţi cei interesaţi de această problemă spinoasă a istoriei naţionale, precum cea a ruperii din Principatul Moldovei a teritoriului dintre Prut şi Nistru. Mai mult, volumul este o sinteză cuprinzătoare asupra unui şir de fenomene şi fapte care s-au produs în acest spaţiu timp de două secole (1812-2012) şi oferă cititorului un răspuns adecvat la întrebarea: care a fost parcursul Basarabiei şi soarta ei în legătură cu acest eveniment (anul 1812)?
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Februarie 2013


Conferinţa internaţională Pe când Suedia era guvernată din Moldova a avut loc în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei în zilele 1-2 februarie 2013. Conferinţa a fost consacrată aniversării a 300-a de la calabalâcul de la Varniţa şi aflării regelui Suediei Carol XII la Bender şi Varniţa în perioada 1709-1713.

La conferinţă au prezentat comunicări oameni de ştiinţă de la instituţii academice, universităţi, muzee din ţară şi străinătate: Suedia, Ucraina, Turcia. Tematica comunicărilor a fost axată pe probleme de istorie a sec. XVII - XVIII şi relaţiile politice ale Suediei cu Rusia şi Imperiul Otoman, rolul lui Carol XII, regele suedez în aceste relaţii; calabalâcul de la Varniţa şi aflarea regelui suedez la Bender şi Varniţa în anii 1709-1713; problema necesităţii valorificării muzeografice a segmentului de istorie comună moldo-suedeză etc.

Lucrările conferinţei au fost moderate de doi cercetători - dr. Erik Norberg, secretar al Academiei Regale de Litere şi Antichităţi a Suediei şi profesor Ion Eremia, Universitatea de Stat din Moldova.


Comunicările prezentate au trezit interes şi discuţii. Menţionăm în mod deosebit, comunicările Carlopolis - oraş suedez pe malurile Nistrului, autor dr. Asa Karlsson, redactor şef al Dicţionarului Biografic al Suediei, Relaţiile economice ale Suediei cu Imperiul Otoman în anii 1709-1714, prezentată de profesorul Lars Magnusson, Universitatea Uppsala, Suedia, Expediţiile orientale, autor dr. Karin Adahl, Turcia, Regele Carol XII la Bender şi Varniţa - memorie şi istorie, propusă de dr.hab. Elena Ploşniţă, Republica Moldova.

Materialele conferinţei urmează a fi publicate într-un volum aparte, lansarea căruia este preconizată pentru 30 noiembrie 2013, ziua morţii lui Carol XII, la Stockholm.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Februarie 2013

 
La 1 februarie 2013 în Sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea proiectului Pe când Suedia era guvernată din Moldova. Este un proiect internaţional născut în mediul ştiinţific suedez şi are drept scop păstrarea memoriei istorice, promovarea patrimoniului istorico-cultural ce reflectă un segment comun de istorie moldo-suedeză-turcă şi este legat de numele regelui suedez Carol XII; aprofundarea relaţiilor de colaborare între cercetătorii suedezi, turci şi moldoveni. Proiectul are mai multe componente - conferinţă ştiinţifică la Chişinău, Istanbul, Stockholm, expoziţie tematică la Chişinău, vizitarea locurilor istorice de la Bender(Tighina) şi Varniţa legate de numele regelui suedez Carol XII.

Proiectul este susţinut de mai multe instituţii suedeze, printre care: Foundations of the Swedish Armoury, King Gustav VI Adolf's Fund for Swedish Culture, Riksbankens Rubileumsfond, The Royal Swedish Patriotic Society, Åke Wiberg Foundation, Swedish Institute.

Organizatorii principali ai evenimentului la Chişinău sunt Ambasada Suediei la Chişinău, Tezaurul Regal de la Stockholm, Ambasada Moldovei în Suedia, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei

Din Comitetul organizatoric al manifestării fac parte dr. Per Sandin, curator la Tezaurul Regal din Stockholm, Greger Widgren, fost ambasador, Peder Törnvall, Ex director al Agenţiei Suedeze de Management, Christian Kamill, şef protocol al Primăriei Stockholm, Bjorn Kavalkov-Halvarsson, şef adjunct al Misiunii Ambasadei Suediei în Moldova, Emil Druc, ambasadorul Republicii Moldova în Suedia şi alţii


La eveniment au participat oameni de ştiinţă din ţară şi de peste hotare, reprezentanţii misiunilor diplomatice, membri ai Guvernului şi Parlamentului ţării, autorităţile locale, mass-media. Manifestarea a fost deschisă de E. Sava, director general al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, au urmat alocuţiunile a trei ambasadori - Ingrid Tersman, ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Mehmet Salim Kartal, ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Serghei Pirojkov, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. În cadrul lansării proiectului au apreciat evenimentul reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, cercetători ştiinţifici, muzeologi din ţară şi de peste hotare.
 
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

11 Decembrie 2012

 
Marţi - 11 decembrie, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, a avut loc lansarea volumului - PRESA ŞI CENZURA ÎN BASARABIA. DOCUMENTAR (secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea), Pontos, Chişinău, 2012, 212 p. (autor Maria Danilov). Cartea a apărut în seria Istorii şi documente inedite, Monografii 5.

La manifestare, ca invitaţi speciali, alături de coordonatorul seriei conf. dr. Sergiu Musteaţă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", au participat domnul academician Andrei Eşanu, istoricii Gheorghe Negru, Ion Negrei, Silvia Grossu, Ion Ţurcanu, Ion Buga, Elena Postică, Vlad Mischevca, Alina Felea, Vasile Malaneţchi, Igor Cereteu, scriitorul Vladimir Beşleaga ş.a.

A asistat un numeros public, format din muzeografi, profesori, studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău.

 
Academicianul Andrei Eşanu, a reiterat în intervenţia sa necesitatea unor studii aprofundate în problemele ce ţin de investigarea unui secol „întunecat", precum este cel al Basarabiei în perioada ţaristă (1812-1918). Au luat cuvântul apoi istoricii Ion Ţurcanu şi Gheorghe Negru. Cel dintâi a ţinut să sublinieze că, instituţia muzeală, în anii din urmă a obţinut rezultate apreciabile în elaborarea unei serii de lucrări utile cercetărilor istorice - cataloagele de colecţie, iar lucrarea doamnei Maria Danilov se înscrie perfect în aria unor preocupări de valorificare a patrimoniului istoric şi cultural, deopotrivă. La fel, conf. dr. Silvia Grossu, a stăruit să pună în evidenţă faptul, precum că volumul - Presa si cenzura - va fi util în procesul de studii pentru studenţii la facultăţile de profil universitar, la capitolul „istoria presei basarabene din perioada ţaristă".

 
Volumul cuprinde analiza unor surse importante (colecţia Arhivei Naţionale a Republicii Moldova) ce reflectă nemijlocit activitatea instituţiilor de cenzura concentrată în fondul Guvernatorului civil din Basarabia şi cel al Şefului de jandarmi din Chişinău: corespondenţă „strict secretă" dintre funcţionarii administraţiei locale de diferite nivele: guvernatorul civil al Basarabiei, şeful Jandarmeriei guberniale, procurorul oraşului Chişinău, ispravnici de judeţe. Iar în etapa finală - cu structurile centrale din Sankt Petersburg (Departamentul Principal pentru Problemele Presei şi Cenzurii). Rezultatele cercetărilor sunt importante nu doar pentru a evidenţia anumite etape semnificative in apariţia si consolidarea presei basarabene, a sistemului instituţionalizat de cenzură din Imperiul Rus, care asigura un control riguros în zonele de frontieră, precum era Basarabia, ci pentru a elucida fenomenul cenzurii imperiale şi impactul acestuia asupra presei de limbă română în special. Studiul este însoţit de anexe/ reproduceri documentare, bibliografie, indice de titluri, de nume, rezumat în limbile rusă şi engleză.

Autorul volumului, Maria Danilov a ţinut sa mulţumească public domnului Sergiu Musteaţă, coordonatorul seriei Istorii şi documente inedite, care a sprijinit in efortul depus pentru ca lucrarea să vadă lumina tiparului.

Volumul este disponibil în variantă electronică aici.

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

5 Noiembrie 2012

Luni, 5 noiembrie 2012, la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în sala de  istorie medievală,  a avut loc ceremonia de prezentare a spadei domnitorului Ştefan cel Mare, primită recent în dar de premierul Vlad Filat de la prim-ministrul Republicii Turcia Recep Tayyip Erdoğan.

Prezentarea spadei, expusă într-o vitrină în mijlocul sălii de istorie medievală, s-a desfăşurat în prezenţa prim-ministrului Republicii Moldova Vlad Filat.

Replica spadei lui Ştefan cel Mare a fost donată de Guvernul Republicii Moldova Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca, pentru Cetatea Soroca. Până în anul 2014 ea va fi expusă la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, după care va fi predată Cetăţii Soroca.

La eveniment au luat parte peste 100 de persoane - oficialităţi, deputaţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, reprezentanţi ai clerului, oameni de cultură, cercetători, cadre didactice, ziarişti, studenţi.

Manifestarea a fost moderată de dr. Ion Varta, directorul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. În cadrul acesteia au luat cuvântul: prim-ministrul Republicii Moldova Vlad Filat; directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca Nicolae Bulat; Turgay Serik, directorul general al liceelor teoretice „Orizont"; dr. Elena Postică, director-adjunct la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

A urmat ceremonia de transmitere a replicii spadei de către premierul Vlad Filat directorului Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca şi plasarea acesteia în vitrina din sala MNAIM pentru expunere.


La finalul ceremoniei, un sobor de preoţi, în frunte cu Mitropolitul Vladimir, a interpretat cântecul „Când a fost să moară Ştefan".

Prin acest eveniment cultural s-a celebrat un remarcabil om de stat şi comandant de oşti. Faptele sale au constituit întotdeauna un etalon şi un termen de comparaţie pentru urmaşii lui.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

1 Noiembrie 2012

 
La 1 noiembrie 2012 la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei a avut loc lansarea cărţii "Românii, Basarabia şi Transnistria", semnată de Ioan şi Luiza Popa (Bucureşti, 2012).

Volumul, aflat la a doua ediţie, revăzută şi completată, conţine un  bogat material documentar-istoric provenind din surse şi arhive româneşti, dar şi ruso-sovietice, ucrainene, moldoveneşti, germane, britanice, americane sau finlandeze, prin care autorii reuşesc - pe parcursul a 459 de pagini - să aducă în faţa cititorului, într-o manieră echilibrată, riguros ştiinţifică, nepartizană, informaţii relevante despre personaje, fapte şi evenimente care au marcat prezenţa milenară a românilor de dincolo de Nistru, în strânsă conexiune cu cea a altor populaţii cu care au venit în contact şi, desigur, cu masa compactă a neamului românesc din spaţiul pruto-nistrean şi din dreapta Prutului.

 
La lansare au participat istorici, publicişti, muzeografi şi pedagogi, printre care îi menţionăm pe dl. Ion Negrei (în calitate de moderator), acad. Nicolae Dabija, acad. Sergiu Chircă, prof. univ. Ion Buga, conf. univ. Vasile Şoimaru ş.a., care au venit în discursurile rostite cu aprecieri în ceea ce priveşte ţinuta şi conţinutul lucrării, precum şi cu îndemnuri de a traduce lucrarea în limbi de circulaţie internaţională, pentru o mai largă distribuţie a adevărului istoric privind Transnistria.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

 

 


Moldova independentă
RSSM sub regimul sovietic
Războiul Al Doilea Mondial
Basarabia şi RASSM între cele două războaie mondiale
Basarabia în perioada dintre cele două războaie mondiale
Epoca renaşterii mişcării cultural-naţionale
Epoca reformelor şi consecinţelor
Suprimarea autonomiei. Basarabia o nouă colonie ţaristă
Perioada autonomiei relative a Basarabiei în cadrul Imperiului Rus
Epoca
Fanariotă
Între medieval şi modern, epoca fanariotă
Epoca de aur a culturii româneşti
Secolul de aur al  culturii româneşti
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Lupta pentru apărarea fiinţei naţionale a Ţării Moldovei
Formarea statului medieval Moldova
Perioada formării şi constituirii definitive a statului medieval de sine stătător Moldova
Epoca marilor migraţiuni nomade
Epoca marilor migraţiuni nomade şi apariţia primelor formaţiuni prestatale în regiunea carpato-dunăreană
Evul mediu timpuriu
Evul mediu timpuriu. Perioada constituirii comunităţilor romanicilor, a apariţiei primelor formaţiuni prestatale
Epoca fierului
Epoca fierului şi epoca antică
Epoca bronzului
Epoca bronzului
Epoca eneoliticului
Epoca eneoliticului
Epoca neoliticului
Epoca neoliticului
Epoca paleoliticului
Epoca paleoliticului

 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei se numără printre cele mai importante instituţii muzeale din Republica Moldova, atât din punctul de vedere al patrimoniului său, cât şi al prestigiului ştiinţific.
©2006-2017 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Str. 31 August 1989 nr.121 A, MD 2012, Chişinău, Republica Moldova
Telefoane:
Secretariat: +373 (22) 24-43-25
Secţia Relaţii publice, Educaţie muzeală: +373 (22) 24-04-26
Fax: +373 (22) 24-43-69
E-mail: museum@starnet.md
Serviciul asistenţă tehnică: info@nationalmuseum.md


menu